Vyjádření ČKA

Česká komora architektů se vyjadřuje k dopisu části velkomeziříčských zastupitelů adresovaném jejímu předsedovi. Vyjádření citujeme a části, které považujeme za důležité, jsme zvýraznili:

„1. ČKA nemůže touto formou komentovat vystupování Ing. Veličky (pro řešení podezření z etických pochybení má jiné postupy dané vnitřními řády Komory), přesto považujeme za nutné v obecné poloze některé věci uvést na pravou míru. Sekretář soutěže je jmenován v souladu se Soutěžním řádem ČKA. V průběhu hodnocení soutěžních návrhů se řídí pokyny předsedy poroty a neovlivňuje rozhodování poroty. Protože soutěž o návrh je anonymní, nezná jména autorů soutěžních návrhů. V tomto smyslu podepisuje prohlášení o nepodjatosti a nestrannosti stejně jako porotci, přizvaní odborníci a přezkušovatel soutěžních návrhů. Kodex porotce se na sekretáře nevztahuje. Funkce sekretáře končí spolu s ukončením soutěže a v průběhu jednacího řízení bez uveřejnění už tuto funkci nezastává a žádné přetrvávající povinnosti týkající se nestrannosti se na něj tedy již nevztahují. To, že autorizovaný architekt hájí výsledky soutěže a vybraný návrh je celkem logické, vyplývá to z jeho profesních závazků.

Pokud má ovšem kdokoliv ze zastupitelů podezření, že člen České komory architektů jedná neeticky, může toto své podezření nechat přezkoumat Dozorčí radou ČKA. To platí obecně i pro jiné situace.

2. Je důležité zdůraznit, že návrh v architektonické soutěži nepředstavuje úplné  detailní řešení předmětu soutěže, nýbrž jeho principy. Počítá se s tím, že autorský tým návrh na jejich základě následně rozvine (v intencích soutěžního návrhu a se zohledněním dalších připomínek a požadavků zadavatele). Porota při hodnocení zvažuje jak kvalitu návrhu, tak i předpoklad schopnosti návrh dopracovat v dalších stupních projektové dokumentace.

3. Po ukončené soutěži o návrh následuje jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel v něm má jedna primárně s účastníkem, který předložil vybraný, tedy nejvýše oceněný návrh. Takový postup předpokládá Ministerstvo pro místní rozvoj a je to upraveno v Zákoně o zadávání veřejných zakázek. Obsahem jednání jsou zejména záležitosti smlouvy – upřesnění předmětu smlouvy, rozsah služeb architekta, cena, termíny, záruky ap. Není vyloučeno jednat o dopracování návrhu. Ve výjimečných případech se může stát, že se jednání nezdaří a je ukončeno. Důvodem pro ukončení jednání může být například zjištění neschopnosti autorského týmu zajistit zakázku, neshoda na ceně projektové dokumentace ap. Rozhodně ale zadavatel nemůže ukončit jednání z důvodu postoje k návrhu, tedy zda se řešení obsažené ve vybraném návrhu politické reprezentaci líbí či nikoli. Tento krok by mohl být důvodem pro rozhodnutí ÚOHS proti zadavateli.

K posouzení kvality návrhů sloužil proces soutěž o návrh. V průběhu soutěže posuzovala návrhy kvalifikovaná porota, v níž byl zadavatel zastoupen. Doporučením poroty se dle zákona musí zadavatel řídit při rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. I zde samozřejmě existuje výjimka. V případě, že zadavatel zjistí, že při posuzování návrhů a jejich hodnocení porota pochybila ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo k Soutěžnímu řádu ČKA, musí nechat návrhy posoudit a hodnotit novou porotou. Pokud víme, k takovému pochybení nedošlo a soutěž byla řádně ukončena.“

Zdroj: Velkomeziříčsko (Zveřejněno 27. 9. 2017 14:39)

 

Citace původního dopisu zastupitelů je zde a části, které považujeme za důležité, jsme zvýraznili:

„Vážený pane předsedo, město Velké Meziříčí se v roce 2016 rozhodlo uspořádat architektonicko-urbanistickou soutěž na Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí. Sekretářem soutěže byl zvolen Ing. arch Petr Velička – člen představenstva ČKA za region Morava a Slezsko. Dále zastupitelstvo města Velkého Meziříčí zvolilo soutěžní podmínky a komisi soutěže. Tato zvolená komise v rámci soutěže vybrala a ocenila tři návrhy, 1. cena – Ing. arch. David Mikulášek, 2. cena – MCA Ateliér s.r.o. Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, 3. cena Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová.

Dle schválených pravidel a platné legislativy v roce 2017 město Velké Meziříčí zahájilo JŘBU s prvním oceněným návrhem Ing. arch. Davidem Mikuláškem. Po jeho presentaci na zastupitelstvu, bylo uloženo starostovi města Ing. Radovanu Necidovi s autorem tohoto návrhu neuzavírat smlouvu a ukončit JŘBU.

Dle schválených pravidel soutěže, bodu 2.2. Účel a poslání soutěže účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Na soutěž v budoucnu naváže další fáze výběrového řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzvání ocenění účastnící, v pořadí dle soutěže.

zadavatel město Velké Meziříčí dále vyzval k JŘBU autora druhého oceněného návrhu MCA Ateliér s.r.o. Doc. Ing. arch. Miroslava Cikána.

Během té doby vznikla ve Velkém Meziříčí občanská iniciativa za účelem uspořádání referenda, které by zpátky vrátilo do hry návrh autora Ing. arch. David Mikulášek.  Do této občanské iniciativy se aktivně zapojil i sekretář soutěže Ing. arch Petr Velička – člen představenstva ČKA za region Morava a Slezsko.

Velmi nás překvapuje a znepokojuje, že ing. Petr Velička vystupoval na zasedání městského zastupitelstva jako obhájce prvního oceněného návrhu. Tento návrh přišel původně obhajovat Ing. arch. David  Mikulášek a jeho tým, nejvíce vstupů však předvedl ing. Petr Velička. Původně jsme byli informování o tom, že sekretář soutěže má být nestranný, jeho chování a vystupování tomu však nenapovídá.

Domníváme se, že jeho konání může být v rozporu s Kodexem poradců architektonických soutěží, zejména bodu 8. Dbát i na ta ustanovení soutěžních podmínek, která upravují posoutěžní postup, a to nejen z pohledu soutěžního řádu, ale i dalších předpisů ČKA-např. Profesního a etického řádu.

Tento přístup sekretáře soutěže rozhodně nepřispívá ke uklidnění situace, ale spíše k její destabilizaci. Doufáme, že se jedná pouze o ojedinělý případ člena ČKA, nikoliv organizace jako celku, jejíž členové používají razítko se státním znakem České republiky.  Žádáme Vás, abyste i vy pane předsedo, ze své funkce přispěl k dodržování schválených podmínek architektonicko-urbanistické soutěže a zákonů České republiky.

V současné době probíhá JŘBU s MCA Ateliérem s.r.o. Doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem a na zasedání zastupitelstva dne 5. 9. 2017 bylo většinovým poměrem odhlasováno dořešení smluvních vztahu, tak aby mohly být zahájení přípravné a projekční práce s  MCA Ateliérem s.r.o, dle soutěžních podmínek a platné legislativy.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 9. 2017

Zastupitele města Velkého Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí:
Pavel Blažek, František Komínek, Vilém Lavický, Pavla Kamanová, Stanislav Kratochvil, Jiří Kaše, Karel Lancman, Svatopluk Pokorný, Vít Ráček, Marie Ripperová, Stanislav Rosa, Petr Vrána, Jiřina Jurdová“

Zdroj: Velkomeziříčsko (Zveřejněno 26. 9. 2017 8:56)