Most, aneb je rozhodnuto

Tisková zpráva občanské iniciativy Za Náměstí VM ze dne 30. 5. 2018 k rozhodnutí chystané demolice historického mostu přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí.

Dne 25. května 2018 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí ohledně přezkumu stavebního povolení formou veřejnoprávní smlouvy na most přes řeku Balinku na ulici Třebíčská.

V nepravomocném rozhodnutí krajský úřad uvádí, že ruší část veřejnoprávní smlouvy, kterou se povoluje stavební objekt SO 106 parkoviště a část objektů nacházejících se v městské památkové zóně (dále MPZ), tj. SO 001 Příprava území a SO 105 Rekonstrukce ulice Třebíčská na levém břehu řeky Balinky pro rozpor veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy. Jako důvod pro tento postup uvádí zrušení závazného stanoviska Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 16. 11. 2017.

V odůvodnění rozhodnutí se také uvádí, že samotný most leží mimo městskou památkovou zónu, a tudíž není kulturní památkou ani součástí památkově chráněného území, a proto pro něj není stanovisko orgánu památkové péče vyžadováno.

Déle je uvedeno, že podnět k předběžnému opatření, který jsme podali prostřednictvím advokátní kanceláře Frank Bold, je v této chvíli bezpředmětný, protože již bylo vydáno rozhodnutí ve věci.

Rozhodnutí krajského úřadu potvrzuje naše přesvědčení, že město nemá stavební povolení v souladu s platnými právními předpisy.

Hlavním cílem našeho snažení ale bylo pokusit se na významném místě, a to v sousedství centra města, zachovat podle nás hodnotnou a významnou stavbu, ať rekonstrukcí mostu stávajícího, nebo stavbou jeho širší repliky, navazující na kvality pořád ještě stojícího mostu. Chtěli jsme také upozornit na to, že k rozvoji města lze přistoupit citlivěji a s pokorou. Tedy neupřednostnit pouze dopravní a finanční aspekt.

Demolicí bílého obloukového mostu z první republiky a výstavbou nového širokého mostu zcela jiných proporcí a konstrukčního řešení dojde k nenávratnému zásahu do lokality u Jelínkovy vily.

Ke stému výročí vzniku československé republiky tak pravděpodobně zanikne most, na který byli jeho tehdejší tvůrci a občané města právem hrdí. Často citovaná fráze „ctíme dědictví našich otců“ má v tomto případě hořkou příchuť letošní reality – chystané demolice mnoha prvorepublikových mostů, o které jsme desítky let nepečovali…

Občanská iniciativa Za Náměstí VM